LIVING WITH IT!

Kristiansand Kunsthall

3. August - 19. September 2021


scurated by Cecilie Nissen


20210818_Volver-AndreasSiqueland-KRSKunsthall_PernilleMunster_0773_Web
20210818_Volver-AndreasSiqueland-KRSKunsthall_PernilleMunster_0771_Web
20210818_Volver-AndreasSiqueland-KRSKunsthall_PernilleMunster_0767_Web
20210818_Volver-AndreasSiqueland-KRSKunsthall_PernilleMunster_0761_Web
20210818_Volver-AndreasSiqueland-KRSKunsthall_PernilleMunster_0759_Web
20210818_Volver-AndreasSiqueland-KRSKunsthall_PernilleMunster_0756_Web
20210818_Volver-AndreasSiqueland-KRSKunsthall_PernilleMunster_0751_Web
20210818_Volver-AndreasSiqueland-KRSKunsthall_PernilleMunster_0750_Web
20210818_Volver-AndreasSiqueland-KRSKunsthall_PernilleMunster_0749_Web
20210818_Volver-AndreasSiqueland-KRSKunsthall_PernilleMunster_0748_Web
20210818_Volver-AndreasSiqueland-KRSKunsthall_PernilleMunster_0747_Web


Fra pressemeldingen:


En gang i fremtiden da vannstanden hadde steget og de fire årstidene var blitt til én, ble  huset tatt over av det omkringliggende landskapet. Vannet hadde sprengt åpen  kjellerveggen og inn med vinden fløy løv, gress og små kvister. Over tid ble kjelleren fylt  med det nedbrytende materialet, som snart ble til grobunnen for små planter. Med et  varmt og fuktig klima vokste plantene raskt. Snart begynte de å utforske de forskjellige  rommene i huset. Fra røttene i kjelleren vokste store trær frem langs veggene i huset.  Gulvet ble teppet til skog og mark. Huset ble et hus forl naturen selv. Som del av vår gjentakende undersøkelse av samtidsmaleriet presenterer vi utstillingen Living with it! av Andreas Siqueland. For fire år siden byttet Siqueland leilighet i Oslo med gård på landet. Våningshuset  oppført i 1916 i jugendstil er rammen for å undersøke hva som skjer når naturen tar over våre indre  rom. I utstillingen er seks av rommene fra huset flyttet til kunsthallen. Malerier dekker veggene fra gulv  til tak. I samarbeid med Ulfven, Volver, Grinaker Vev, snekker Lars Stålegård og designer Ingrid Brandth  har Siqueland formgitt fliser, tepper og pledd, krakker og sko som som inngår i installasjonen. Et større  opplag med nye risotrykk basert på pennetegninger dekker de hvite veggene i utstillingshallen. Vi  forflytter oss lagvis mellom ulike uttrykk, strøk, landskap og årstider. Vi klatrer i trærne, vi studerer  skogbunnen. I åpne luftige lysninger ser vi inn i trange tette kratt. Maleriet transformerer arkitekturen.  Den skaper nye rom for tilstedeværelse – en dialog mellom det ytre og det indre i stadig forandring.  Plantene gror på sine egne premisser. De skaper egne forbindelser, over og under jorden. De  iscenesetter oss som mennesker i et mulig fremtidsscenario som er en del av våre liv i dag. 


From the press release:


Sometime in the future when the water level had risen and the four seasons had become one, the house was taken over by the surrounding landscape. The water had blown open the cellar door, with it  leaves, grass and small twigs flew in with the wind. Over time, the basement was filled with decomposing material, which soon became the breeding ground for small plants. With a warm and humid climate, the plants grew quickly. Soon they began to explore the different rooms of the house. From the roots in the basement, large trees grew along the walls of the house. The floor became the carpet of forest and fields. The house had become a house of nature itself


As part of our recurring survey of contemporary painting, we present the exhibition Living with it! by Andreas Siqueland. Four years ago, Siqueland exchanged an apartment in Oslo for a farm in the countryside. The farmhouse built in 1916 in Art Nouveau style is the setting for investigating what happens when nature takes over our inner spaces. In the exhibition, six of the rooms from the house have been moved to the kunsthall. Paintings cover the walls from floor to ceiling. In collaboration with Ulfven, Volver, Grinaker Vev, carpenter Lars Stålegård and designer Ingrid Brandth, Siqueland has designed tiles, carpets and rugs, stools and shoes that are part of the installation. A larger edition of new rice prints based on pen drawings covers the white walls of the exhibition hall. We move in layers between different expressions, regions, landscapes and seasons. We climb the trees, we study the forest floor. In open, airy clearings, we look into narrow dense thickets. The painting transforms the architecture. It creates new spaces for presence - a constantly changing dialogue between the outside and the inside. Plants grow on their own terms, they create their own connections, above and below ground. They stage us as humans in a possible future scenario that is part of our lives today.

Documentatio photos:: Pernille Münster

Utstillingen var realiseert med støtte fra: